Czy chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?
u nas ZAWSZE jest najlepszy KLIMAT do kształtowania własnej KARIERY ZAWODOWEJ
mamy 40 lat DOŚWIADCZENIA w kształceniu zawodowym
dołącz do nas TWOJA SZKOŁA czeka
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?

Technikum

4-letni cykl kształcenia

technik informatyk
technik budowlaniec
technik ekonomista
div>
technik handlowiec

Zasadnicza szkoła zawodowa

3-letni cykl kształcenia

kształcimy we wszystkich zawodach
współpracujemy z firmami z całego powiatu obornickiego

Szkoły zaoczne

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna (m.in. technik BHP)
nauka w piątki i soboty - jedyna bezpłatna szkoła publiczna dla dorosłych w Obornikach
Nasi partnerzy

Artykuły >INFORMACJE > Spotkania z rodzicami


Spotkania z rodzicami

Motto
Rodzice są najważniejszymi wychowawcami i nauczycielami dziecka      
I. A. Rubczewska 

1. Niniejszą procedurę opracowano w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów rodziców z nauczycielami oraz nadania im statusu programowej działalności wychowawczej szkoły.       
2. O terminach spotkań rodzice informowani są na pierwszym zebraniu informacyjnym z wychowawcą (wrzesień), pisemne potwierdzenie miejsca i terminu ustalonych spotkań następuje najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem.      
3. Dopuszcza się następujące formy spotkań w ciągu roku szkolnego:      
    • zebrania informacyjne,       
    • wywiadówki – zebrania ogólne z wychowawcą pod koniec I i II semestru,       
    • konsultacje indywidualne – według określonego harmonogramu dyżurów nauczycieli, (nauczyciele pełnią dyżury w dniach zebrań z rodzicami zgodnie z kalendarzem roku szkolnego),      
    • spotkania śródsemestralne z nauczycielami różnych obecność rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną).
4. W uzasadnionych wychowawczo sytuacjach, dopuszcza się wezwanie rodziców poza uzgodnionymi terminami.      
5. Obecność rodziców na zebraniach ogólnych jest obowiązkowa      
    • w razie nieobecności rodzice zobowiązani są do późniejszego spotkania z wychowawcą, w terminie nie przekraczającym 2 tygodni,       
6. W przypadku uchylania się rodziców od obecności na spotkaniach – dopuszcza się wezwanie drogą służbową.      
7. Obecność rodzica na zebraniu lub indywidualnych konsultacjach powinna być potwierdzona wpisem w dzienniku lekcyjnym.      
8. Uczeń jest ubezpieczony w szkole. W przypadku nie ubezpieczenia się w szkole, uczeń zobowiązany jest do dostarczenia pisemnego oświadczenia od rodziców o rezygnacji ze szkolnego ubezpieczenia.      
9. Składki na Radę Rodziców nie są obowiązkowe. Wysokość składki ustala corocznie R.R. Szkoły. Na pierwszym zebraniu rodzice składają pisemną deklarację dotyczącą wysokości i terminu wpłaty.