Nasi partnerzy

Artykuły >TYPY SZKÓŁ > Technikum Handlowe


Technikum Handlowe

>Technikum Handlowe i Ekonomiczne


       Kształcenie w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.
       
        Profil umiejętności i kompetencji
        Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista potrafi:
       
        · stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
        · obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
        · sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
        · posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
        · ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
        · prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
        · prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
        · sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
        · obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
        · organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
        · przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
        · stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
       
        Zawody do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
       
        * technik ekonomista,
        * urzędnik podatkowy,
        * urzędnik ubezpieczeń społecznych,
        * sekretarka,
        * agent celny,
        * spedytor,
        * pośrednik pracy