Nasi partnerzy

Artykuły >TYPY SZKÓŁ > Technikum Budowlane


Technikum Budowlane

TECHNIK BUDOWNICTWA
        Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowisku technika w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków, biurach projektów. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie Absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oaz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług. Technik budownictwa po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych.
        Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika budownictwa należy m.in.:
        •umiejętności organizowania stanowiska pracy na budowie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami technologicznymi, wykonywania typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych,
        •korzystania z dokumentacji budowlanej, dokonywania przedmiar, pomiarów i obmiarów robót budowlanych, wykonywania prac pomocniczych i naprawczych w budynkach,
        •prowadzenia dokumentacji budowy.
        Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:
        •budownictwo z technologią
        •materiały budowlane
        •projektowanie
        •konstrukcje budowlane
        •instalacje budowlane
        •utrzymanie zasobów budowlanych
        •prawne podstawy działalności zawodowej
        •organizacja budowy
        •kosztorysowanie i normowanie
        •zarys wiedzy o gospodarce specjalizacja
        •zajęcia praktyczne
        •praktyka zawodowa