Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


06/06/14

NOWE MOŻLIWOŚCI DLA TECHNIKA BUDOWNICTWA

opublikowane przez: Arletta Markiewicz

30 maja 2014 prezydent RP podpisał ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. ustawę deregulacyjną. Jedną z głównych jej założeń jest wprowadzenie możliwości zdobywania wykonawczych uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie przez techników.


W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:

 1. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
 1. ukończenia:
 • studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub
 • studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub
 • studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub
 1. posiadania:
 • tytułu zawodowego technika lub mistrza,
 • albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na podstawie art.16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności
 1. odbycia praktyki na budowie w wymiarze:
 • półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie,
 • trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie,
 • czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b;”

 

Co myślą na ten temat uczniowie Technikum Budowlanego w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach?

 • Marcin z klasy III – „Wiem, że zmiany w Prawie budowlanym z lipca 1994 roku pozbawiły wielotysięczną grupę techników budowlanych takiej możliwości, ograniczając ją do inżynierów budownictwa pierwszego i drugiego stopnia. Powrót do dawnych przepisów to szansa na lepszą pracę dla technika. Do tej pory właściwie nie miał on większych uprawnień od robotnika budowlanego. Wiedza i umiejętności teoretyczne poparte 4 letnią praktyką na pewno dają duże szanse na zdobycie ograniczonych uprawnień budowlanych”
 • Tomek z klasy II – „Uczymy się zasad wykonywania murowania i tynkowania, technologii wykonywania elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków, zasad organizowania i kontrolowania robót budowlanych, wykonywania harmonogramu robót a także obliczania nakładów robocizny, materiałów i pracy sprzętów oraz wykonywania kosztorysów robót budowlanych. Chciałbym mieć możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i zweryfikowania szkolnej teorii z budowlaną praktyką”
 • Marek z klasy IV – „Mówiąc szczerze – super. Nasz wysiłek związany z przygotowaniem się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oprócz tytułu technika budownictwa nie dawał nam nic. Teraz myślę, że moje młodsze koleżanki i młodsi koledzy będą mieli większą motywację, żeby zdać pozytywnie ten egzamin.”
 • Jarek z klasy III – „W końcu coś dla młodych, może przestaną ludzie wyjeżdżać za robotą do Norwegi, Niemiec, Anglii. Tylko żeby pracę dostać i móc ten staż wypracować w Polsce. Ale pierwszy krok został zrobiony. Mam nadzieję, że będzie lepiej”

 

Zgodnie z raportem z 2008 r wydanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa deficyt kadrowy na kierowników budowy szacowany jest na 60 tyś. w skali Polski. Dlatego też została zgłoszona potrzeba tworzenia szkół kształcących w zawodzie technik budownictwa oraz wniosek o zmianę w ustawie Prawo budowlane dotyczącą ograniczonych uprawnień budowlanych dla techników.

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby, ze względu na potrzeby, powstało Technikum budowlane. Od tego czasu trzy rocznik ukończyły to technikum a uczniowie zdobyli tytuł technika budownictwa. Kolejny krok to omawiana ustawa. Jeszcze tylko odpowiednie warunki na rynku pracy i warto zostać technikiem budownictwa.

Warto zastanowić się nad kierunkiem kształcenia. Może technikum budowlane to dobry wybór? Pomyśl.

Wstecz