Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


11/09/14

NIE PRZEGAP SWOJEGO STYPENDIUM !!!

opublikowane przez: Danuta Rajewicz

Przypominamy, że w zakładce pedagoga szkolnego znajdują się informacje dotyczące pomocy stypendialnej na rok szkolny 2014/2015. Terminy składania wniosków wkrótce się skończą, więc prosimy o uważne zapoznanie się z możliwościami pozyskania pomocy materialnej. Czytaj dalej .......


STYPENDIA SOCJALNE

Pomoc materialna z funduszu Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła

Pomoc adresowana jest dla uczniów, których rodziny uzyskują najniższe dochody. Może być przeznaczona na refundację biletów uczniów dojeżdżających oraz podręczników szkolnych. Informacji na temat pomocy udziela pedagog szkolny.

WYPRAWKA SZKOLNA

Przysługuje:

- uczniom klas III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 456 zł na osobę w rodzinie.

- uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Pomoc polega na zwrocie kosztów poniesionych na zakup podręczników i artykułów szkolnych. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi wynika z faktur przedstawionych w szkole, nie może przekraczać jednak: w przypadku technikum – 445zł, w zasadniczej szkole zawodowej – 390zł.

Dochód należy udokumentować poprzez:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok 2012 wraz z zaistniałymi zmianami;

- w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o odobieraniu ww. świadczeńWnioski należy składać do 15.09.2014r. u pedagoga szkolnego.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu: http://www.ko.poznan.pl/?page=1653

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium adresowane jest do wszystkich uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456zł netto. Wnioski wraz z dokumentacja potwierdzającą uzyskiwane dochody należy składać w Wydziale Oświaty UMiG Oborniki. Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

STYPENDIA NAUKOWE:

Stypendia z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY

O stypendium może się ubiegać uczeń, którego:

- miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000zł netto (w przypadku ucznia    

  niepełnosprawnego 1200zł netto);

- uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0

Dodatkowe punkty przyznawane są uczniom, którzy:

- angażowali się społecznie, pracując na rzecz szkoły i społeczeństwa lokalnego;

  lub/i  posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe.

Uczniów zakwalifikowanych do stypendium wyłania komisja stypendialna szkoły. Wnioski wraz z dokumentacją należy składać u pedagoga szkolnego do 19.09. do godz. 15.00. Wzory wniosków do pobrania u pedagoga.

 

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Stypendium adresowane do uczniów technikum. Należy spełnić następujące warunki:

  - średnia ocen na świadectwie szkolnym (uczniowie klas I przedstawiają średnią ze     

    świadectwa gimnazjalnego) nie może być niższa niż 4,2;

  - dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 650zł netto (w przypadku osób samotnie   

    wychowujących dzieci – 740zł netto).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 25.09.2014r. w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Obornikach. Wszystkie załączniki i pozostałe informacje dostępne są na stronie bip.powiatobornicki.pl w zakładce: Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego - http://bip.powiatobornicki.pl/?cid=224

Wstecz