Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


17/09/14

Wielkopolskie kształcenie zawodowe – czas na zmiany

opublikowane przez: Konrad Rezlewicz-Frąckowiak

Praktyki dla uczniów u wielkopolskich pracodawców, utworzenie nowoczesnych laboratoriów praktyk, wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego, system kształcenia e-learningowego, kształcenie modułowe, to tylko niektóre z zadań w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Politechniką Poznańską. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.


 Pracodawco, do dzieła!

Przyjmując na praktykę zawodową ucznia otwartego na nowe rozwiązania i szybko http://edukator.koweziu.edu.pl/images/czlogo.pngprzystosowującego się do zmian, pracodawcy zyskują wsparcie dla pracowników w wykonywaniu ich bieżących zadań. Co więcej, otrzymują możliwość oceny i sprawdzenia praktykanta pod kątem zatrudnienia go w przyszłości. Uczestnictwo w projekcie daje pracodawcom możliwość wpływu na kształtowanie programów nauczania i dostosowywania ich do potrzeb rynku pracy. Wielkopolskie technika otrzymują wsparcie w nawiązaniu kontaktu z pracodawcami i w zakresie współpracy z nimi przy organizacji praktyk zawodowych. Na praktyki zawodowe w ramach projektu przyjmowani są uczniowie i uczennice techników z obszaru województwa wielkopolskiego bez względu na zawód, w którym się kształcą. Praktyki odbywają się w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) oraz Podstawę programową kształcenia w zawodach.

Praktyka zawodowa w laboratorium – jak to działa?

W Poznaniu (w siedzibie Politechniki Poznańskiej) oraz w Pile (w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) utworzone zostały laboratoria, w których realizowane są praktyki w sześciu zawodach technika: mechatronika, informatyka, ekonomisty, handlowca, logistyka, organizatora reklamy. Najwyższej klasy sprzęt, zajęcia prowadzone przez praktyków, którzy doświadczenie zdobywali w przedsiębiorstwach, powodują, że uczniowie zdobywają nie tylko umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń, ale także wiedzę o organizacji stanowisk pracy, kulturze pracy i wymaganiach stawianych przez pracodawców. „Dla laboratoriów praktyk opracowano programy kształcenia, w których położono nacisk na samodzielność i kreatywność uczniów (…)”[1].

System Zawodowcy – łatwiej, szybciej, trafniej

System Zawodowcy (Wielkopolski System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego) to innowacja organizacyjna polegająca na współpracy pracodawców, szkół, uczniów oraz jednostek samorządu terytorialnego w celu szybkiej wymiany informacji o relacjach między rynkiem pracy a systemem kształcenia zawodowego. Wdrożony i wciąż rozwijany system wspomagany jest stworzonym narzędziem informatycznym, stanowiącym platformę wymiany informacji między wskazanymi podmiotami. Pozyskiwane dane służą tworzeniu informacji m.in. na temat kompetencji posiadanych przez uczniów i potrzeb pracodawców. System ułatwia uczniowi ocenę poziomu swych umiejętności, umożliwia kojarzenie uczniów i absolwentów szkół z pracodawcami poszukującymi praktykantów, stażystów czy też pracowników, generuje statystyki, dzięki którym dyrektorzy szkół mogą monitorować wiedzę i umiejętności uczniów pod kątem potrzeb rynku pracy, ułatwia prowadzenie procesów rekrutacji przez przedsiębiorców oraz pracę doradców zawodowych i instytucji szkoleniowych[2].

E-learning – nauka może być atrakcyjna

W ramach systemu e-learning, wdrażanego jednocześnie w 35 szkołach, opracowano procedury obsługi szkół, przygotowano metodykę wykorzystania materiałów i narzędzi, opracowano 150 kursów e-learningowych w sześciu zawodach. Uzupełniane jest także repozytorium artykułów na potrzeby przedmiotów zawodowych. W subregionach przeprowadzono cykl spotkań z nauczycielami w celu zapoznania ich z powstałym systemem, a wkrótce z nauczycielami z każdej szkoły organizowane będą konsultacje zdalne. Celem systemu e-learning jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych zapewniających między innymi interaktywność, pracę samodzielną, uczestniczenie w grupowych projektach. System stanowi platformę edukacyjną, służącą udostępnianiu treści, wymianie informacji i opinii. Jego zawartość stanowią również artykuły, teksty naukowe, zdjęcia, programy multimedialne, audycje radiowe. W ramach projektu 35 szkół zostało wyposażonych w mobilne laboratoria, które będą wykorzystywane między innymi do nauki z wykorzystaniem e-learningu.

Kształcenie modułowe – innowacyjność w kształceniu zawodowym

W ramach projektu kształcenie modułowe wprowadzone zostało w 35 szkołach województwa wielkopolskiego. Objętych nim zostało 1750 uczniów kształcących się w tych samych zawodach, na potrzeby których zorganizowano laboratoria praktyk. Dyrektorzy i nauczyciele otrzymali pomoc w zakresie organizacji kształcenia modułowego, wsparcie merytoryczne przy monitorowaniu realizacji podstaw programowych, opracowaniu programów praktyk. Uczestniczyli także w szkoleniach i konsultacjach dotyczących kształcenia modułowego prowadzonych przez specjalistów. Dla uczniów przewidziano dodatkowe zajęcia umożliwiające nabycie kompetencji personalnych i społecznych, a także dodatkowych kwalifikacji i kompetencji związanych z zawodem.

Działania w projekcie „Czas zawodowców” stanowią kontynuację działań podjętych w ramach wcześniejszego projektu innowacyjnego pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”. Obydwa projekty wprowadzają w życie idee funkcjonującego przy Politechnice Poznańskiej Akceleratora Wiedzy Technicznej®.

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrwa on do 30.09.2015 r. i obejmie ponad 50 szkół oraz prawie 10 tysięcy uczniów i nauczycieli.

dr inż. Maciej Szafrański
mgr Izabela Lewandowska
fot. A . Tatarska

Politechnika Poznańska
„Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”

Więcej informacji: zawodowcy.org, www.awt.org.pl

Wstecz