Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


30/06/15

Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej" - sierpień 2015

opublikowane przez: Konrad Rezlewicz-Frąckowiak

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” - sierpień 2015
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.
2.    Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej i w sesji wiosennej 2015 r. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, może w sesji „poprawkowej” ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej. Prawo przystąpienia do egzaminu w sesji „poprawkowej” nie obejmuje osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony.
Inaczej mówiąc - prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2015 r. przysługuje absolwentowi w sytuacji, gdy na dzień 30 czerwca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony. 
3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2015 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju br. składał bezpośrednio w OKE.

Egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:

-    egzaminy pisemne:   25 sierpnia 2015 r. (wtorek), początek godz. 9.oo
-    egzaminy ustne:       24 – 28 sierpnia 2015 r.

 

- Oświadczenie dla absolwentów liceum ogólnokształcącego z roku 2014/2015
  (Załącznik L_18a procedur)   Druk do pobrania …

- Oświadczenie dla absolwentów liceum ogólnokształcącego z lat 2004/2005 - 2013/2014   

  oraz eksternistów
  (Załącznik L_18b procedur)   Druk do pobrania …

- Oświadczenie dla absolwentów technikum oraz szkół ponadpodstawowych
  (Załącznik T_18 procedur)    Druk do pobrania …

Zgodnie z treścią :
•    § 103 ust. 1, 1a i 2 rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 ze zm.),
•    § 114 ust. 1, 1a i 2 rozporządzenia MKiDN z dnia 08.04.2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 65, poz. 400 ze zm.)

 

Wstecz