Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


02/09/15

STYPENDIA 2015-16

opublikowane przez: D.Rajewicz

Pedagog szkolny informuje o stypendiach przyznawanych w roku szkolnym 2015-16


Pomoc materialna z funduszu Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła.

Pomoc adresowana jest dla uczniów, których rodziny uzyskują najniższe dochody. Może być przeznaczona na refundację biletów uczniów dojeżdżających oraz udostępnienie podręczników szkolnych. Informacji na temat pomocy udziela pedagog szkolny.

 

Wyprawka szkolna.

Przysługuje:

- uczniom klas IV technikum, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 574 zł na osobę w rodzinie, lub

- uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub

- uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, dysfunkcyjnych, bezrobotnych

Pomoc polega na zwrocie kosztów poniesionych na zakup podręczników i artykułów szkolnych. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi wynika z faktur przedstawionych w szkole, nie może przekraczać jednak: w przypadku technikum – 445zł

Dochód należy udokumentować poprzez:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok 2013 wraz z zaistniałymi zmianami;

- w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu ww. świadczeń

Wnioski należy składać do 15.09.2014r. u pedagoga szkolnego.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu: http://ko.poznan.pl/?page=1229

 

Stypendium szkolne.

Stypendium adresowane jest do wszystkich uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514zł netto. Wnioski wraz z dokumentacja potwierdzającą uzyskiwane dochody należy składać w Wydziale Oświaty UMiG Oborniki. Wzór wniosku znajduje się w załączniku lub u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosku – 15.09.2015

 

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium adresowane do uczniów technikum. Należy spełnić następujące warunki:

 - średnia ocen na świadectwie szkolnym (uczniowie klas I przedstawiają średnią ze świadectwa gimnazjalnego) nie może być niższa niż 4,2;

  - dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 650zł netto (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – 740zł netto).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 25.09.2015r. w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Obornikach. Wszystkie załączniki i pozostałe informacje dostępne są na stronie bip.powiatobornicki.pl w zakładce: Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego - http://powiatobornicki.pl/?p=6046

Wstecz