Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


22/09/15

STYPENDIUM FUNDACJI IKEA FAMILY

opublikowane przez: Danuta Rajewicz

Rusza kolejna edycja konkursu o stypendium Fundacji IKEA FAMILY. W bieżącym roku szkolnym o stypendium w wysokości po 2 tys.zł może ubiegać się trzech uczniów. Fundusz powstał przy współpracy firmy IKEA Retail i Fundacji Świętego Mikołaja podczas akcji "Na rodzinę można liczyć", prowadzonej we wszystkich sklepach IKEA na terenie Polski w dniach 13 lipca do 23 sierpnia 2015 r. IKEA zachęcała swoich klientów do okazywania podczas dowolnych zakupów karty programu IKEA FAMILY, w zamian przekazując po 50 groszy od każdej transakcji na rzecz stypendiów dla uczniów w Polsce. Nasza szkoła otrzymała 6000,00 zł do dyspozycji na stypendia dla zdolnych i jednocześnie zaangażowanych społecznie uczniów. Wnioski o przyznanie kryterium mogą składać uczniowie klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (w tym uczniowie klas 1), spełniający łącznie następujące wymagania:


Wnioski o przyznanie kryterium mogą składać uczniowie klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (w tym uczniowie klas 1), spełniający łącznie następujące wymagania:

  1. uzyskali średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż 4,3 w gimnazjum (uczniowie kl. 1) i 4,0 w szkole ponadgimnazjalnej;
  2. potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1200zł;
  3. w ubiegłym roku szkolnym wykazywali zaangażowanie i aktywność społeczną, poprzez np.: aktywną działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, wolontariacie, harcerstwie, aktywność popartą osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczną pro bono, np. dawanie koncertów charytatywnych, organizowanie występów dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, aktywność w lokalnej organizacji pozaszkolnej z wyraźnymi osiągnięciami, itp.
  4. posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe (brał udział w konkursach, zawodach, itp.): w zawodach sportowych, artystycznych, olimpiadach przedmiotowych i tematycznych.

Uczniowie spełniający powyższe warunki powinni złożyć wniosek o stypendium u pedagoga szkolnego w terminie do 30 września 2015r. do godz. 15.00 u pedagoga szkolnego.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie www.ikea.pl/stypendia

Wstecz