Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


19/05/16

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 maja 2016 r. w związku z zadaniem 6.2. w egzaminie maturalnym z informatyki w „nowej” formule, przeprowadzonym 17 maja br.

opublikowane przez: Konrad Rezlewicz-Frąckowiak

Po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie arkusza egzaminacyjnego z informatyki na poziomie rozszerzonym (w „nowej” formule), w tym z recenzentami: akademickimi (pracownikami naukowymi) i nauczycielskim, w związku z brakiem kilku danych w pliku dane_6_2.txt do zadania 6.2., informuję o podjętym rozstrzygnięciu.


1. W zadaniu 6.2. rozwiązania zdających będą traktowane jako poprawne, jeżeli: a. poprawne są wyniki dla pierwszych 700 wierszy, czyli dla danych całkowicie zgodnych ze specyfikacją określoną w poleceniu do zadania 6.2. ALBO b. do oceny został przedstawiony program, który po uruchomieniu dla poprawnych danych daje poprawne wyniki.

2. Zdający, którzy uznają, że opisana wyżej sytuacja dotycząca pliku z danymi mogła wpłynąć na rozwiązanie pozostałych zadań podczas egzaminu oraz nie satysfakcjonuje ich rozwiązanie opisane w pkt. 1. powyżej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym (w „nowej” formule) w terminie dodatkowym (13 czerwca br.). Zdający ci będą przystępowali wyłącznie do części drugiej egzaminu, tj. wykonania zadań z wykorzystaniem komputera. W przypadku części pierwszej wzięty pod uwagę będzie wynik uzyskany w egzaminie majowym.

Zdających, którzy chcieliby przystąpić do części drugiej egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym w czerwcu, prosimy o zgłoszenie takiej deklaracji w macierzystej szkole (na załączonym druku, nie później niż do 24 maja br.). Informacja o takiej możliwości zostanie przekazana wszystkim dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych, ze zobowiązaniem do przekazania jej dyrektorom szkół, w których 17 maja przeprowadzany był egzamin z informatyki w „nowej” formule.

Za zaistniałą sytuację – w imieniu własnym oraz twórców i recenzentów arkusza – wszystkich zdających, nauczycieli i dyrektorów szkół serdecznie przepraszam.

dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W załączniku – pismo CKE wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu z informatyki

Wstecz