Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


07/09/16

UWAGA - STYPENDIA

opublikowane przez: Danuta Rajewicz

W roku szkolnym 2016-17 Uczniowie ZS mogą się ubiegać o następujące formy pomocy materialnej:


1. uczniowie niepełnosprawni (posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, mogą starać się o przyznanie wyprawki szkolnej, czyli dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. Wnioski pobrać należy u pedagoga. Termin składania wniosków u pedagoga szkolnego: 14.09.2016.

2. uczniowie wszystkich typów szkół dziennych, mieszkający na terenie gminny Oborniki, których dochody w rodzinie nie przekraczają 514zł na osobę, mogą starać się o przyznanie stypendium szkolnego. Wniosek do pobrania u pedagoga, termin składania wniosków u pedagoga szkolnego – 15.09.2016.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

• Dochody netto za sierpień 2016 poprzedzający złożenie wniosek wszystkich pracujących członków rodziny;

• Zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości przyznanego zasiłku lub braku zasiłku dla osób zarejestrowanych w PUP;

• Zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku z Ośrodka Pomocy Społecznej;

• Decyzja o pobieraniu lub oświadczenie o nie pobieraniu dodatku mieszkaniowego;

• Zaświadczenie o pobieraniu oraz wysokość lub nie pobieraniu świadczeń rodzinnych;

• Zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych;

• Odcinek od renty/emerytury; • Zaświadczenie o wysokości otrzymanych lub wypłaconych alimentach;

• Oświadczenie, że otrzymane środki zostaną przekazane na cele edukacyjne; Zaświadczenie o pobieraniu innych stypendiów (np. Stypendium z Unii Europejskiej, Stypendium z Agencji Nieruchomości Rolnej) Wzory wniosków i oświadczenia są dostępne poniżej w formie załączników

3. uczniowie technikum, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 4,2, a średni miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza 650 zł netto albo 740 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, mogą ubiegać się o stypendium Marszałka Województwa WLKP. Wnioski do pobrania na stronie www.umww.pl. Informacje u pedagoga. Termin składania wniosków w Starostwie Powiatowym w Obornikach - 25.09.2016.

4. uczniowie, którzy maja trudna sytuację materialną mogą składać wnioski u pedagoga w sprawie użyczenia niektórych podręczników szkolnych.

Wstecz