Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


22/09/16

KONKURS – „SUKCES ZACZYNA SIĘ OD STYPENDIUM”

opublikowane przez: Danuta Rajewicz

Zapraszam wszystkich dotychczasowych stypendystów, zwłaszcza stypendystów Fundacji IKEA FAMILY, do udziału w konkursie. Zainteresowanych proszę o kontakt.


Regulamin Konkursu „Sukces zaczyna się od stypendium”

1. Tematyka Konkursu Celem Konkursu „Sukces zaczyna się od stypendium” (zwanego dalej konkursem) jest promocja stypendiów rozumianych jako narzędzie rozwoju. Zadaniem uczestników Konkursu jest ukazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, co udział w programie stypendialnym zmienił, opowiedzenie o tym, co zawdzięczają i co osiągnęli dzięki wsparciu stypendialnemu, w jakie działania mogli się włączyć. Jednocześnie praca zgłoszona na Konkurs powinna stanowić inspirację dla innych do ubiegania się o stypendia.

2. Organizator Organizatorem Konkursu jest Fundacją Dobra Sieć (zwana dalej Organizatorem). Partnerem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

3. Uczestnicy W Konkursie mogą wziąć udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od 15 roku życia (skończone 15 lat nie później niż 14 października 2016 r.), byli i obecni stypendyści programów stypendialnych organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa. Konkurs jest adresowany do stypendystów, którzy brali/biorą udział w programach stypendialnych krajowych i zagranicznych w latach 2013-2016.

4. Forma prac konkursowych: Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu film lub fotokast (czas trwania - od 60 do 90 sekund, ogólnodostępny, opublikowany w Internecie). Jedna osoba może zgłosić w Konkursie tylko jedno zgłoszenie. Praca konkursowa musi być w języku polskim.

5. Zgłoszenia Zgłoszenia konkursowe w formie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie .doc lub .docx) do 14 października 2016 r. do godziny 12:00 na adres: serwis@mojestypendium.pl Formularz karty zgłoszenia jest dostępny do pobrania na stronie www.mojestypendium.pl. W karcie zgłoszenia należy podać link do zamieszczonego w Internecie filmiku/fotokastu. Filmik/fotokast powinien trwać między 60 a 90 sekund. Zgłoszone prace złej jakości technicznej, bądź zawierające niedziałające linki do pracy konkursowej, zostaną wykluczone z Konkursu. 6. Kryteria konkursowe Kryteria oceny formalnej: • Zgodność pracy z tematyką Konkursu; • Zgłoszenie dokonane w terminie, przy użyciu właściwego formularza karty zgłoszeniowej z zachowaniem zasad opisanych w Regulaminie Konkursu; • Kompletność zgłoszenia; • Długość zgłoszonego filmu lub fotokastu od 60 do 90 sekund; • a) w przypadku filmu - dobra jakość, odpowiedni sposób nagrania filmu (np. stabilne operowanie kamerą), dobra jakość dźwięku, b) w przypadku fotokastu- dobry montaż. Kryteria oceny merytorycznej: • Atrakcyjność wizualna pracy; • Kreatywność i oryginalność pracy; • Stopień wypełnienia zadania podstawionego przed uczestnikami Konkursu i przedstawienie swoich doświadczeń stypendialnych, w sposób zachęcający widza do poszukania stypendium dla siebie.

7. Ocena prac i nagrody w Konkursie Organizator oceni formalnie wszystkie zgłoszenia konkursowe. Zgłoszenia do Konkursu, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną, zostaną poddane ocenie powołanego przez Organizatora Jury, które wybierze laureatów Konkursu. Jury pracuje w oparciu o „Regulamin pracy Jury” zatwierdzony przez Organizatora. W konkursie przewidywane są 3 nagrody główne. Nagrodami w Konkursie są czytniki e-booków. O ostatecznej liczbie laureatów zadecyduje Jury. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. Od decyzji Jury nie przysługuje prawo odwołania. W przypadku zgłoszenia przez uczestników dużej liczby prac konkursowych, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia preselekcji (w oparciu o kryteria konkursowe) i przekazania pod obrady Jury mniejszej liczby prac.

8. Wyniki Konkursu Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mojestypendium.pl. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e-mailowo o wynikach Konkursu. pedagog szkolny

Wstecz