Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


21/10/16

WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI

opublikowane przez: Danuta Rajewicz

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (PO PŻ) kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Realizatorem Programu na terenie Gminy Oborniki jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Obornikach. Warunkiem przyznania pomocy jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekraczająca kwoty 771zł netto. O szczegóły dotyczące trybu przyznawania pomocy oraz jej wydawania proszę zwracać się do GOPS w Obornikach, tel. 616559159.

Wstecz