Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


09/04/18

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

opublikowane przez: Waldemar Molski

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/18 który został ogłoszony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/18 który został ogłoszony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Obornickiul. 11 Listopada 2a ; 64 - 600 Oborniki/Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, ul. ks. Szymańskiego 5, 64-600 Obornikiogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

I. Cel projektu: Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnozy dla szkoły. Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Typy działań przewidziane do realizacji

1. organizacja kształcenia praktycznego (staże) dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,

2. wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,

3. tworzenie klas patronackich w szkołach,

4. organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

5. modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,

6. tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),

7. doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,

8. aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera: Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w tym szczególności organizacja kursów i szkoleń dla uczniów oraz zarządzanie projektem.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim;

b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014-2020. f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);

• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );

• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach

b) Na podstawie decyzji Dyrektorazostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.

c) Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.

d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 8.3.1”

b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 30.04.2018

Informacje dodatkowe: zeta@powiatobornicki.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

  Oborniki: 07.05.2018r. W wyniku naboru wpłynęła jedna oferta. Partnerem projektu został: Project Hub sp. z o.o.

Wstecz