Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


02/09/19

STYPENDIA

opublikowane przez: Pedagog szkolny - Danuta Rajewicz

Informuję, że uczniowie naszej szkoły mogą się ubiegać o następujące formy pomocy:


STYPENDIA

Informuję, że uczniowie naszej szkoły mogą się ubiegać o następujące formy pomocy:

 

1. stypendium szkolne – stypendium o charakterze socjalnym, przysługujące uczniom pochodzącym z rodzin o trudnej sytuacji (np. niepełnosprawność, wielodzietność, bezrobocie, itp.) lub których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 528 zł. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Miasta w Obornikach do dnia 16.09.2019 r. Informacji na temat procedury dostarcza ww. urząd oraz pedagog szkolny. W załączniku znajduje się ulotka zawierająca wykaz niezbędnych dokumentów.

 

2. wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych – przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie potrzeby kształcenia specjalnego. Pomoc polega na zwrocie kosztów poniesionych na zakup podręczników szkolnych. Zwrot nastąpi po przedstawieniu dokumentu kupna książek szkolnych (faktury VAT, paragonu). Pełne informacje znajdują się we wzorze wniosku. Wzór wniosku do pobrania u pedagoga lub w załączniku. Dokumenty należy składać u pedagoga szkolnego.

 

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

• Dochody netto za sierpień 2019 poprzedzający złożenie wniosek wszystkich pracujących członków rodziny;

• Zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości przyznanego zasiłku lub braku zasiłku dla osób zarejestrowanych w PUP;

• Zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku z Ośrodka Pomocy Społecznej;

• Decyzja o pobieraniu lub oświadczenie o nie pobieraniu dodatku mieszkaniowego;

• Zaświadczenie o pobieraniu oraz wysokość lub nie pobieraniu świadczeń rodzinnych;

• Zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych; • Odcinek od renty/emerytury;

• Zaświadczenie o wysokości otrzymanych lub wypłaconych alimentach;

• Oświadczenie, że otrzymane środki zostaną przekazane na cele edukacyjne;

Zaświadczenie o pobieraniu innych stypendiów (np. Stypendium z Unii Europejskiej, Stypendium z Agencji Nieruchomości Rolnej)

Wstecz