Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


01/09/20

UWAGA STYPENDIA

opublikowane przez: Danuta Rajewicz

Informuję, że uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o pomoc materialną w następującej formie: ( czytaj więcej) .....


 

Informuję, że uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o pomoc materialną w następującej formie:

1. stypendium szkolne – dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej (wielodzietność, bezrobocie, choroba w rodzinie, itd.). Jest to pomoc przyznawana przez gminy za pośrednictwem wydziałów oświaty (CUWów) i tam też należy składać wnioski wraz z kompletem dokumentów:

• Dochody netto za sierpień 2020 poprzedzający złożenie wniosek wszystkich pracujących członków rodziny;

• Zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości przyznanego zasiłku lub braku zasiłku dla osób zarejestrowanych w PUP;

• Zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku z Ośrodka Pomocy Społecznej;

• Decyzja o pobieraniu lub oświadczenie o nie pobieraniu dodatku mieszkaniowego;

• Zaświadczenie o pobieraniu oraz wysokość lub nie pobieraniu świadczeń rodzinnych;

• Zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych; • Odcinek od renty/emerytury;

• Zaświadczenie o wysokości otrzymanych lub wypłaconych alimentach;

• Oświadczenie, że otrzymane środki zostaną przekazane na cele edukacyjne;

• Zaświadczenie o pobieraniu innych stypendiów (np. Stypendium z Unii Europejskiej, Stypendium z Agencji Nieruchomości Rolnej)

 

Wzór wniosku dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Oborniki do pobrania w CUWie w Urzędzie Miasta i Gminy w Obornikach lub u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r.

 

2. wyprawka szkolna – dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc polega na zwrocie kosztów za podręczniki szkolne. Dokonany wcześniej zakup musi być udokumentowany imiennymi fakturami (imię i nazwisko rodzica/opiekuna ucznia). Wnioski wraz z dokumentacją składać należy u pedagoga szkolnego. Proszę o zadeklarowanie do 10 września, że uczeń będzie korzystał z tej formy pomocy.

 

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny, z którym można się kontaktować pod nr tel. 667 900 251 lub za pośrednictwem e-dziennika.

 

Danuta Rajewicz

Wstecz