Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


18/12/20

MATURA 2021 – ZMIANY W PROCEDURACH

opublikowane przez: Konrad Rezlewicz-Frąckowiak

Jak Państwu zapewne wiadomo wczoraj zmieniono dotychczasowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego. W dużym skrócie najważniejsze zmiany to:


Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Wyjątkowo do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy:

- aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo

- są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

 

Ponadto w bieżącym roku szkolnym absolwenci nie będą mieli obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Natomiast będą mogli przystąpić do nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

 

Projekt rozporządzenia daje uczniom i absolwentom możliwość wprowadzenia zmian w złożonej już deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Uczniowie i absolwenci, którzy składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyli, mogą wprowadzić zmiany w deklaracji do 7 lutego 2021 r. Natomiast absolwenci, którzy składają deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz ci, którzy składają deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, ale wnioskują o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole – do 15 stycznia 2021 r.

 

W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdają egzamin maturalny i uzyskują świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzymali z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

 

Natomiast ci absolwenci, którzy w poprzednich latach zdali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, bo nie zdali egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej albo nie przystąpili do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub egzamin z tego przedmiotu został im unieważniony, w 2021 r. mogą złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości, pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym nie deklarują przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych albo do części ustnej egzaminu.

 

Rozporządzenie, o którym piszę znajduje się na stronie men.gov.pl.

 

Wszelkie informacje o deklaracjach maturalnych, próbnej maturze i jej formie przekażę Państwu w późniejszym terminie poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły.

 

Uczniom klas maturalnych przekazuję informację, że do Nowego Roku nie podejmuję żadnych działań związanych ze zmianami w deklaracjach maturalnych.

 

Dla wszystkich Uczniów i Waszych rodzin przesyłam bardzo serdeczne życzenia ciepłych, zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych pomyślności w nadchodzącym roku i wielu powodów do radości i uśmiechów !!! Konrad Rezlewicz-Frąckowiak

Wstecz