Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


28/06/21

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

opublikowane przez: Waldemar Molski

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zawiadamiamy, że sprawozdania finansowe za 2020 r. zostały umieszczone na stronie BIP Powiatu Obornickiego. Poniżej przesyłamy link celem umieszczenia na stronie internetowej Jednostki: http://bip.powiatobornicki.pl/dokumenty/2763


Wstecz